WordPress后台写文章时插入表情的实现

时间:2012年12月25日 12:46 星期二 栏目:未分类 作者: 评论:0 点击: 1,445 次


一直想在Wordpress后台写文章时能一键插入表情就好了,就几个常用的表情就够了,这样可以让文章更加有亲和力

经过搜索和研究,决定采用在后台增加一些表情快捷键,点击可以快速输入表情字符。然后在文章输出时把特定的表情字符转换成表情图片。

所以要分两步走:
第一步:在后台Html代码编辑界面添加按键,详细参见这篇文章的第15点:《Hcms主题修改记录》

第二步:把这些表情字符在输出的时候转换成图片:

在主题的functions.php里添加如下代码(可根据自己的需要修改)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 //把字符表情转换为图片表情
function replace_text_wps($text){
  $replace = array(
    // 'WORD TO REPLACE' => 'REPLACE WORD WITH THIS'
		'[嘻嘻]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/0b/tootha_org.gif" >',
'[呵呵]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/ac/smilea_org.gif" >',
'[哈哈]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/6a/laugh.gif" >',
'[吃惊]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/f4/cj_org.gif" >',
'[鄙视]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/71/bs2_org.gif" >',
'[爱你]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/6d/lovea_org.gif" >',
'[泪]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/9d/sada_org.gif" >',
'[偷笑]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/19/heia_org.gif" >',
'[吐]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/9e/t_org.gif" >',
'[怒]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/7c/angrya_org.gif" >',
'[汗]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/24/sweata_org.gif" >',
'[黑线]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/91/h_org.gif" >',
'[鼓掌]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/36/gza_org.gif" >',
'[猪头]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/58/pig.gif" >',
'[囧]' => '<img src="http://img.t.sinajs.cn/t35/style/images/common/face/ext/normal/15/j_org.gif" >'
  );
  $text = str_replace(array_keys($replace), $replace, $text);
  return $text;
}
 
add_filter('the_content', 'replace_text_wps');
add_filter('the_excerpt', 'replace_text_wps');

这样就OK了。

相关文章

WordPress后台写文章时插入表情的实现:等您坐沙发呢!

发表评论

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!

Baidu提供的广告

最近访客

  最新评论